Concert: John Wells  14-Jul-11

Fugue in E flat (“St Anne”) BWV552 Bach, J S
Toccata and Fugue in D minor BWV565 Bach, J S
Toccata, Adagio and Fugue in C BWV564 Bach, J S
An Wasserflüssen Babylon (5-part) Bach, J S